Centres col·laboradors

Motivació

La formació del professorat és un dels factors que més influència té sobre la qualitat de l’educació escolar, i és un element fonamental per al bon funcionament dels centres educatius.

Correspon a la Universitat de les Illes Balears (UIB) la formació acadèmica per a l’obtenció de les titulacions necessàries per al desenvolupament de la tasca docent en les etapes educatives d’educació infantil i d’educació primària, tasca que esdevindria incompleta si no comptàs amb la participació dels mateixos mestres i dels centres educatius.

Els docents en exercici, com a professionals de l’educació i en el marc dels seus equips docents, assumeixen un compromís ètic amb la formació dels futurs mestres a través de diverses formes de col·laboració amb la Universitat (recepció d’alumnes en visites d’observació, realització de projectes conjunts, períodes de pràctiques, etc.) mitjançant les quals els futurs mestres poden viure experiències enriquidores que els estimulen i els preparen qualificadament per a la professió.

Aquesta realitat fa palesa la necessitat d’impulsar la relació, la col·laboració i el treball compartit entre els centres educatius d’educació infantil i primària sostinguts amb fons públics de les Illes Balears i els seus professionals docents i els equips docents dels estudis de mestre de la Facultat d’Educació de la UIB. La finalitat d’aquesta feina conjunta i coordinada és millorar la formació inicial dels mestres.

En aquest context, el mes de març de 2018 es va obrir la primera convocatòria de centres col·laboradors de la UIB en la formació inicial dels estudis de mestre d’educació infantil i de primària, que fou resolta el 26 de juny de 2018 amb l’aprovació de la condició de centres col·laboradors per al període 2018-2022.

Objectius de la xarxa
 • Implicar els centres educatius d’educació infantil i de primària de les Illes Balears en la formació inicial dels mestres des d’una perspectiva holística que vagi més enllà dels períodes de pràctiques dels alumnes de la UIB.
 • Fomentar l’acostament dels equips docents dels estudis de mestre de la Facultat d’Educació de la UIB als centres educatius d’educació infantil i primària de les Illes Balears.
 • Millorar la coordinació, la col·laboració i el treball compartit entre els centres educatius i els estudis d’educació infantil i d’educació primària de la UIB.
 • Crear la condició de centre col·laborador de la UIB en la formació inicial dels estudis de mestre d’educació infantil i d’educació primària de la UIB.
 • Establir sinergies de treball col·laboratiu entre els centres docents i els equips docents dels estudis de mestre de la UIB, per tal d’iniciar projectes conjunts que possibilitin la millora mútua.

Compromisos dels centres educatius

 • Assistir a les reunions i als seminaris de coordinació a què siguin convocats per la UIB.
 • Participar en la formació que la UIB i la Conselleria d’Educació organitzin en el marc d’aquest programa de cooperació. Hi han de participar de forma progressiva els docents implicats en la cooperació, fins que tot el professorat tutor del centre hagi rebut la formació.
 • Participar en les activitats formatives de l’alumnat dels distints cursos dels estudis de mestre d’educació infantil i de primària mitjançant l’acollida de l’alumnat a través de la modalitat d’aprenentatge realista (visites d’observació i aprenentatge als centres educatius).
 • Acollir alumnes en cada un dels períodes de Pràctiques (I, II i III). En el cas del Pràcticum III o de menció, l’acolliment es realitzarà en el major nombre de mencions que sigui possible.
 • Facilitar el procés d’aprenentatge de l’alumnat com a futurs docents i acompanyar-lo en el marc de les Pràctiques al centre. Per això, s’hauran d’establir els mecanismes perquè l’alumnat pugui realitzar processos d’observació, observació entre iguals, intervencions educatives i rebre feedback. Es tracta de facilitar que l’alumnat en pràctiques pugui experimentar l’observació entre iguals mentre imparteix alguna activitat d’ensenyament organitzada en parelles o trios formatius d’alumnes i hi participa, per tal de realitzar l’observació entre iguals.
 • Nomenar una persona coordinadora de pràctiques del centre, que serà l’enllaç permanent amb la UIB per organitzar els processos d’aprenentatge realista i de Pràctiques.

Compromisos de la UIB

 • Establir relacions de col·laboració amb el centre del docent mitjançant processos de recerca, assessorament, pràctiques, etc.
 • Donar prioritat als centres col·laboradors en el procés d’assignació dels estudiants als centres educatius per als processos de pràctiques educatives.
 • Facilitar als centres col·laboradors totes les compensacions recollides a la Resolució anual per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin alumnes en pràctiques d’estudis oficials de la Universitat de les Illes Balears.
 • Acompanyar l’alumnat i el tutor del centre en el procés de Pràctiques al centre educatiu. Per això, s’hauran d’establir els mecanismes perquè el tutor de la UIB pugui fer processos d’acompanyament constructiu, juntament amb el tutor del centre, a partir de l’observació del tutor del centre, l’observació entre iguals, el feedback i les intervencions educatives.
 • Assistir a les reunions de coordinació convocades pels centres educatius.
 • Promoure accions formatives i fer el seguiment del procés d’acompanyament que realitza el professorat tutor de la UIB.
 • Treballar per ser coherent en l’assignació dels coordinadors de les especialitats, assegurar-se que coneguin l’especialitat i així puguin fer el seguiment del Pràcticum de forma adequada.

De forma conjunta, les dues parts es comprometen a:

 • Treballar per racionalitzar les visites de l’alumnat al marge dels períodes de Pràctiques de l’alumnat.
 • Implementar estratègies per tal de millorar la coordinació, la col·laboració i el treball compartit entre els centres educatius i els estudis d’educació infantil i d’educació primària de la UIB.
 • Establir sinergies de treball col·laboratiu entre els centres docents i els equips docents dels estudis de mestre de la UIB, per tal d’iniciar projectes conjunts que possibilitin la millora mútua.

Accés al document “Acords de coorperació CC_UIB“.

Centres col·laboradors de la UIB

Centres que assoliren la condició de centres col·laboradors de la UIB per al període 2018-2022, d’acord amb la primera convocatòria, realitzada l’any 2018:

 Centres educatius de l’illa de Mallorca

 1. CC Es Liceu
 2. CC Mata de Jonc
 3. CEIP Badies
 4. CEIP Blai Bonet
 5. CEIP Es Molinar, Infant Felip
 6. CEIP Es Puig
 7. CEIP Gabriel Comas i Ribas
 8. CEIP Gabriel Vallseca
 9. CEIP Llevant
 10. CEIP Mestre Guillem Galmés
 11. CEIP Miquel Duran i Saurina
 12. CEIP Molí d’en Xema
 13. CEIP Pintor Joan Miró
 14. CEIP Ponent
 15. CEIP Puig de na Fàtima
 16. CEIP Rafal Vell
 17. CEIP Robines
 18. CEIP Rodamilans
 19. CEIP Rosa dels Vents
 20. CEIP Sa Marina de Llucmajor
 21. CEIP Sant Miquel
 22. CEIP Ses Rotes Velles
 23. CEIP Son Ferrer
 24. CEIP Son Juny
 25. CEIP Verge de Lluc

Centres educatius de l’illa de Menorca

 1. CEIP Francesc d’Albranca
 2. CEIP Mare de Déu del Carme
 3. CEIP Margalida Florit
 4. CEIP Maria Lluïsa Serra
 5. CEIP Mestre Duran

Centres educatius de l’illa d’Eivissa

 1. CEIP Can Misses
 2. CEIP Puig d’en Valls
 3. CEIP Sa Joveria
 4. CEIP Sant Antoni de Portmany
 5. CEIP Sant Jordi
 6. CEIP Santa Gertrudis