Actual

Els cursos de formació que s’estan realizant actualment són els següents:

L’Ensenyament – Aprenentatge Realista en la Formació Inicial del Professorat

Aquest curs va dirigit al professorat universitari de la UIB dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària i del Màster de Formació del Professorat de Secudària.

L’objectiu del curs és treballar amb les persones participants estratègies docents dirigides a fomentar l’ensenyament-aprenentatge realista en la formació inicial del professorat, aptes per ser incorporades en tots els espais d’aprenentatge, tant en els mòduls teòrics com en els espais de seminaris i del pràcticum.

El professorat que s’incorpori en el programa d’Aprenentatge Realista treballarà amb els Centres Col·laboradors de manera que l’alumnat en el marc de les assignatures, visitaran i treballan en aquests centres educatius col·laboradors de la UIB en la formació inicial del professorat.

Total hores del curs: 30 hores.

L’Acompanyament Constructiu en el període del Pràcticum (Formació de Formadors)

Aquest curs va dirigit a formar a formadors per a que puguin impartir formació als tutors universitaris de la UIB del període de pràcticum dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària i del Màster de Formació del Professorat de Secudària, com als tutors de pràctiques dels centres educatius de les Illes Balears.

Es tracta d’una formació de formadors, que té per objectiu capacitar les persones formadores amb els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries relacionades amb l’acompanyament constructiu per poder guiar i dinamitzar els cursos de sensibilització per a tutors de centre i tutors universitaris de pràctiques d’estudiants de la UIB.

El curs consta de dues parts diferencides:

  • Primera part: Bases conceptuals de l’Acompanyament Constructiu (Total hores del curs: 12 hores)
  • Segona part: Eines per al disseny de l’Acompanyament Construciu (Total hores del curs: 20 hores)