Criteris de selecció del professorat de la UIB que ha d’impartir docència als estudis de mestre i de professorat de secundària

La comissió del Programa de Millora de la Formació Inicial dels estudis de mestre i de formació de professorat de secundària ha elaborat els requisits i mèrits, amb la intenció que siguin suggerits (als distints departaments amb docència als estudis de grau d’Educació Infantil i d’Educació Primària, d’una banda, i a l’equip directiu del Màster en Formació del Professorat, de l’altra) per a la seva aplicació experimental durant el curs acadèmic 2018-19.

Els requisits són característiques que els candidats han de complir obligatòriament, i els mèrits són valoratius i han de servir per prioritzar uns candidats sobre d’altres.

En el cas de la selecció de les places de professorat associat (graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària i Màster en Formació del Professorat), la comissió proposa d’establir un sistema opcional d’entrevista. Aquesta entrevista es realitzarà, si escau, com una segona fase d’aquest procés, i només en els casos en què a la fase de concurs de mèrits hi hagi dubtes per veure si els candidats compleixen els requisits o si les puntuacions dels distints candidats són molt similars.  Accediu al document complet.