Proves d’Admissió PAP_Edu

Accediu a la informació de les PAP_Edu 2020
Com s’han elaborat les proves?

Un equip multidisciplinari de la UIB i dels centres d’educació infantil i primària de les Illes Balears, amb la participació de col·laboradors d’altres universitats espanyoles, ha realitzat una recerca sobre l’elaboració de proves d’admissió de l’alumnat per accedir a la formació inicial de mestres d’infantil i de primària. Les primeres fases de la recerca s’adreçaven a determinar en què havia de consistir la prova d’admissió, i per això es va treballar amb els objectius següents:

  • Analitzar i sistematitzar les bones pràctiques internacionals en relació amb el reclutament de l’alumnat de la formació inicial per a mestres.
  • Analitzar i sistematitzar la literatura científica sobre el reclutament de l’alumnat de la formació inicial per a mestres.
  • Analitzar quins han de ser els estàndards que s’han d’emprar per admetre aquest alumnat.

Després de realitzar dos tallers preparatoris (un amb professorat de Finlàndia i l’altre amb professorat del Programa MIF de Catalunya), el dia 4 de maig de 2018 es va realitzar un taller amb la participació de 41 persones en representació de professorat universitari, directors i docents de centres educatius i experts en proves de selecció d’alumnat. En aquest taller s’analitzaren bones pràctiques internacionals i estatals, per valorar quins havien de ser els estàndards i les capacitats a avaluar amb les proves.

El taller va permetre crear i constituir una comissió coordinadora de les proves, la qual s’ha encarregat de dissenyar, validar i fer una prova pilot de la prova d’admissió. També es varen constituir tres subcomissions, que, durant el curs 2018-19, n’han elaborat cada una de les fases.

A partir d’aquí es va treballar amb aquests objectius:

  •  Elaborar les proves d’admissió que s’havien d’emprar a la UIB.
  • Validar les proves d’admissió amb especialistes.
  • Fer un assaig pilot amb la prova d’accés elaborada a partir d’evidències i validada per experts i avaluar-ne el funcionament i resultats.

L’Equip de Treball

Per treballar sobre aquests objectius es va crear un Equip de Treball subdividit en quatre subgrups, per tal de dissenyar i organitzar les proves d’admissió:

a) Subgrup de Treball de Competència comunicativa i raonament crític (CCRC)

Coordinadora:
Maria Isabel Ripoll Perelló (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. UIB)

Membres de l’equip:
– Sebastià Roig Rigo (Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica. UIB)
– Joan Melià Garí (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. UIB)

Equip validador (Universitat de Girona):
– Maria Fernàndez Pou (Departament de Didàctiques Específiques. UdG)
– Montserrat Mola Martí (Departament de Didàctiques Específiques. UdG)

b) Subgrup de Treball de Competència logicomatemàtica (CLOM)

Coordinador: 
Daniel Ruiz (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. UIB)

Membres de l’equip:
– Teresa Llompart (CC Mata de Jonc)
– M. Àngels Portilla (CEIP Son Anglada)
– Ana Belén Petro (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. UIB)
– Juan Vicente Riera (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. UIB)

Equip validador:
– Àngel Alsina (professor de la Universitat de Girona)
– Cecilia Calvo (professora de la Universitat Autònoma de Barcelona)
– Berta Barquero (coordinadora de la prova CLOM de Catalunya i professora de la Universitat de Barcelona)

c) Subgrup de Treball d’Entrevista grupal i videopresentació

Coordinadora: Dolors Forteza (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. UIB)

Membres de l’equip:
– Teresa Adame (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. UIB)
– Jaume Cantallops (Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. UIB),
– Maria Rosa Rosselló (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. UIB)
– Xavier Motilla (Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. UIB),
– Maria Ferrer (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. UIB)

Equip validador:
– Daniel Adrover (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. UIB)
– Joan Antoni Mesquida (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. UIB),
– Maria Isabel Ripoll (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. UIB),
– Sebastià Roig (Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica. UIB),
– Santos Urbina (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. UIB)

d) Subgrup de Treball d’organització i normativa

Coordinador: 
Miquel F. Oliver (coordinador del Programa de Millora de la Formació Inicial del professorat)

Membres de l’equip:
– Juan Frau (vicerector de Docència de la UIB)
– Rosa Isabel Rodríguez (vicerectora d’Estudiants de la UIB)
– Joan Antoni Mesquida (director del Secretariat Tècnic d’Accés a la UIB)
– Francisco Bastida (director del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB)
– Maria Isabel Ripoll (coordinadora de l’equip de Competència Comunicativa i Raonament Crític)
– Daniel Ruiz (coordinador de l’equip de Competència Logicomatemàtica)
– Dolors Forteza (coordinadora de l’equip d’Entrevista grupal i Videopresentació).


Finalment, i una vegada dissenyades i validades les proves, els mesos d’abril i maig de 2019 es va realitzar una prova pilot, en la qual participaren 107 alumnes de 14 centres educatius de Mallorca.


Com són les proves?

D’acord amb el disseny realitzat i experimentat durant el curs 2018-19, la PAP_Edu ha quedat configurada per dues fases i tres exàmens:

1. Fase escrita

1.1. Examen de la matèria Competència comunicativa i raonament crític (CCRC)

1.2. Examen de la matèria Competència logicomatemàtica (CLOM)

2. Fase oral

2.1. Entrevista grupal (EG)

2.2. Videopresentació (VP)


1. Fase escrita

1.1. Examen de la matèria Competència comunicativa i raonament crític (CCRC)
Es tracta d’un examen equilibrat que està format per:
a) Dos textos de contingut semblant per poder-los comentar conjuntament.
b) Preguntes de comprensió textual, de redacció i de coneixements bàsics de la llengua.
No inclou preguntes sobre coneixement metalingüístic. Nivell bàsic d’usuari d’una llengua.

Les competències específiques que s’han d’avaluar són:
– La comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d’interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d’expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.
– La capacitat d’aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l’àmbit social per interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, com també la capacitat de diferenciar i valorar el coneixement científic per contrast amb altres formes de coneixement.

1.2. Examen de la matèria Competència logicomatemàtica (CLOM)
La prova s’estrcutura en dues parts diferenciades amb preguntes dels diferents blocs de continguts:
– Nombres i operacions.
– Geometria.
– Àlgebra.
– Probabilitat i estadística.
– Mesura.

Les competències específiques que s’han d’avaluar són:
– Tenir la capacitat per formular, emprar i interpretar les matemàtiques en diferents contextos, així com per resoldre problemes que requereixin operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics bàsics, estimacions o que demanin un tractament de la informació, la probabilitat i l’atzar.

2. Fase oral

Examen d’entrevista i presentació. Inclou dos elements d’avaluació complementaris: Entrevista grupal (EG) i Videopresentació (VP).

El requisit per participar a la segona fase és que l’estudiant sigui apte als dos exàmens escrits (CCRC i CLOM) de manera independent.

En aquesta fase, s’han d’avaluar les competències específiques següents:
Capacitat de raonar i argumentar, tenir habilitats interpersonals i saber expressar oralment idees amb fluïdesa i claredat, fent un ús correcte de la llengua, emprant un vocabulari ric i amb varietat d’estructures gramaticals.

2.1. Entrevista grupal (EG)
A l’Entrevista grupal (EG), a partir d’un text introductori entorn d’un tema d’actualitat en educació i d’algunes qüestions per motivar la discussió, els candidats (en grups de 6) hauran de debatre sobre una situació cas i argumentar les seves posicions. L’entrevista serà conduïda per un equip mixt (un professor de la Universitat i un mestre en exercici). El pes en la qualificació final és del 70 per cent.

2.2. Videopresentació (VP)
Els candidats han de fer un vídeo, que han de remetre a la UIB abans de l’entrevista grupal, com a carta de presentació (VP). Han de respondre una sèrie de preguntes: qui som (nom i cognoms), què em caracteritza (som som), quins interessos i aficions tinc, per què vull estudiar per ser mestre (han d’especificar si es decanten pel grau d’Educació Infantil o el d’Educació Primària, i les raons per voler ser mestre). El pes en la qualificació final és del 30 per cent.

Per poder ser avaluat de la fase oral és indispensable haver lliurat la videopresentació (VP) i personar-se a l’entrevista grupal (EG).

Documents del procés d’elaboració de les proves:


En aquesta pàgina trobareu tota la informació de les proves d’admissió als graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària per al curs 2020-21, que s’han dissenyat a partir d’aquesta investigació.