Programa de Millora de la Formació Inicial dels estudis de mestre i de professorat de secundària (PM_FIP)

1. Què és el PM_FIP?

El PM_FIP fou creat inicialment en sessió ordinària del Consell de Direcció de la UIB de 29 de setembre de 2015 i modificat per Resolució del Rectorat del dia 12 de setembre de 2017 (FOU 453, de dia 22 de setembre de 2017).

Les competències del Programa són les següents:

 1. Coordinar totes les actuacions realitzades en el marc del Programa de Millora de la Formació Inicial dels estudis de mestre i de professorat de secundària de la UIB (PM_FIP), independentment que siguin executades pels departaments, facultats, màsters o serveis de la UIB.
 2. Coordinar la Comissió de la UIB per a la Millora de la Formació Inicial dels estudis de mestre i de professorat de secundària.
 3. Coordinar les comissions de treball creades en el marc de la Comissió de la UIB per a la Millora de la Formació Inicial dels estudis de mestre i de professorat de secundària.
 4. Dur a terme totes les tasques de coordinació necessàries entre la UIB i la Conselleria d’Educació i Universitat per a tots els temes relacionats amb aquesta qüestió, d’acord amb el que especifica el document estratègic del PM_FIP, dins el marc de la comissió mixta UIB – Conselleria d’Educació i Universitat.
 5. Qualsevol altra que li sigui encarregada pel Rector en el marc de la temàtica objecte del Programa.
2. La coordinació

Coordinador del programa:

 • Dr. Miquel F. Oliver Trobat (nomenat per Resolució del Rectorat del dia 12 de setembre de 2017, FOU 453, de dia 22 de setembre de 2017).

Despatx A-117
Edifici Guillem Cifre de Colonya. Campus universitari.
Tel.: 971 17 23 28
E-mail: m.oliver@uib.cat


Tècnica del programa:

 • Aina Estrades Bauzà

Despatx de Formació Contínua
Edifici Guillem Cifre de Colonya. Campus universitari.
Tel.: 971 17 20 58
E-mail: aina.estrades@uib.cat

3. La Comissió del PM_FIP

La Comissió del PM_FIP fou aprovada inicialment en sessió ordinària del Consell de Direcció de la UIB de 29 de setembre de 2015 i modificada per Resolució del Rectorat del dia 12 de setembre de 2017 (FOU 453, de dia 22 de setembre de 2017).

La Comissió és formada per:

Coordinador:

 • Dr. Miquel F. Oliver

Secretària:

 • Dra. Maria Isabel Ripoll

Vocals:

 • Vicerector de Docència, Dr. Juan Frau
 • Degà de la Facultat d’Educació, Dr. Josep Lluís Oliver
 • Director de l’Oficina de Suport a la Docència (OSD), Dr. Josep Vidal
 • Director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Dr. Jaume Sureda
 • Director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, Dr. Bernat Sureda
 • Vicedegà de la Facultat d’Educació i cap d’estudis d’Educació Primària, responsable de la formació del professorat dels estudis de mestre, Dr. Daniel Adrover
 • Vicedegà de la Facultat d’Educació i cap d’estudis d’Educació Infantil, Dr. Jaume Cantallops
 • Directors del Màster en Formació de Professorat, Dr. Bartomeu Vilanova i Dra. Maria Isabel Ripoll
 • Dos representants dels estudis implicats, nomenats pel Rector, Dr. Daniel Ruiz i Dra. Dolors Forteza.
Accediu al Document estratègic